Avís legal I COOKIES

1. DADES IDENTIFICATIVES

ALEIX OSED CABRÉ (d’ara endavant, “ALEIX”), és una persona física amb domicili social Carrer/M.C. Verdaguer,2 de Riudecols 43390 (Tarragona), amb Número d’Identificació Fiscal (NIF) 39918435-A.

Per a més informació sobre ALEIX, visiti www.uavdronetarragona.com o posi’s en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic hola@uavdronetarragona.com, o en el telèfon (+34) 665022091.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1 Les presents condicions generals tenen per objecte regular l’accés, navegació i ús dels continguts oferts per ALEIX i que siguin accessibles a través del portal d’Internet de ALEIX (a través del nom de domini www.uavdronetarragona.com, així com qualssevol altres dominis de ALEIX que poguessin ser utilitzats en un futur) (d’ara endavant, el “Portal”). No obstant això, ALEIX es reserva el dret a establir condicions particulars que regulin l’ús i/o contractació de serveis específics oferts als Usuaris a través del Portal. En aquest sentit, s’entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui o utilitzi els serveis gratuïts o onerosos accessibles a través del Portal.

2.2 S’entendrà que l’accés o la mera utilització del Portal per part de l’Usuari implica l’adhesió d’aquest a les condicions generals que estiguin publicades en el Portal. En conseqüència, es recomana a l’Usuari que llegeixi atentament les condicions generals aplicables a cada moment.

2.3 ALEIX es reserva el dret a modificar els presents termes i condicions, totalment o parcialment.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

3.1 Tots els continguts del Portal, incloent, sense limitació, els textos, imatges, dissenys, programes, aplicacions, marques i logotips, són propietat de ALEIX o, en el seu cas, dels tercers amb els quals s’haguessin subscrit els corresponents contractes de llicència i estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

3.2 Els continguts del Portal s’emeten amb finalitats merament informatius i poden ser modificats i actualitzats en qualsevol moment.

3.3 Les denominacions “UAV Drone” són titularitat exclusiva de ALEIX. En relació amb les denominacions, marques o noms comercials, registrats o no, així com qualssevol continguts del Portal, es prohibeix expressament la seva reproducció i, en general, qualsevol forma d’explotació dels mateixos sense el consentiment previ de ALEIX.

4. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

En el Portal l’Usuari podrà trobar enllaços a altres llocs web mitjançant diferents links, bàners, etc., la gestió dels quals correspon a tercers. Així mateix, ALEIX no assumeix cap mena de responsabilitat derivada de qualsevol aspecte relatiu als llocs web de tercers a les quals s’estableixi un enllaç des del Portal.

5. PROTECCIÓ DE DADES

Tota informació enviada a ALEIX a través dels formularis o dispositius de recollida de dades accessibles en el Portal, serà tractada amb caràcter confidencial i, en la mesura en què impliqui un tractament de dades de caràcter personal, aquest tractament es durà a terme conforme al que s’estableix en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, especialment en les disposicions contingudes en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE). ALEIX tractarà les dades personals amb la finalitat de gestionar la relació amb els Usuaris, i, en el seu cas, dur a terme una correcta gestió dels serveis prestats per ALEIX.

En tot cas, els titulars de les dades personals podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat de les dades i de limitació o oposició al tractament mitjançant correu electrònic dirigit a info@axdron.com o en la següent adreça: Carrer/M.C. Verdaguer,2 de Riudecols 43390 (Tarragona).

6. COOKIES

Què són les cookies?

Les cookies són procediments que es generen de manera automàtica en navegar pels llocs web. Mitjançant aquests procediments es generen en l’equip informàtic de l’Usuari uns petits fitxers de dades, imperceptibles per a l’Usuari, mitjançant els quals ALEIX pot tenir accés a determinada informació personal de l’Usuari, entre una altra, informació relativa a: data i hora de l’última visita de l’Usuari al Portal; informació del Portal que va ser consultada per l’Usuari en la seva última visita; procedència de l’usuari. Així, cada vegada que l’Usuari accedeixi de nou al Portal, els fitxers esmentats en el paràgraf anterior s’activaran automàticament, configurant-se així el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites de l’Usuari. Aquest tipus de fitxers denominats “cookies de sessió” podran ser utilitzats per ALEIX durant l’accés als Continguts per part de l’Usuari.

Tots els Usuaris disposen d’una opció per a impossibilitar la generació de fitxers cookie o per a advertir a l’Usuari en el moment en el qual es vagin a crear aquests arxius. Per a això, l’Usuari ha de seleccionar l’opció que correspongui conforme al seu programa de Navegador.

7. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’accés dels Usuaris al Portal no implica cap obligació per part de ALEIX de controlar l’absència de virus o elements informàtics que puguin tenir algun efecte nociu en l’equip informàtic de l’Usuari. En tot cas, correspondrà a l’Usuari disposar de les eines necessàries per a detectar aquests virus o elements informàtics de caràcter nociu. Per tot l’anterior, ALEIX no serà responsable dels possibles danys ocasionats en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la navegació dels mateixos a través del Portal o de l’accés als seus Continguts.

8. JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals es regiran i seran interpretades per la llei espanyola vigent.

Per a la interpretació o execució de les disposicions contingudes en les presents Condicions Generals, ALEIX i l’Usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre’ls en cas que fos un altre.